Gwahoddiad graddio: awgrymiadau na ellir eu colli i gyfansoddi eich un chi gyda 50 o syniadau

Gwahoddiad graddio: awgrymiadau na ellir eu colli i gyfansoddi eich un chi gyda 50 o syniadau
Robert Rivera

Tabl cynnwys

I wneud y coladu'n unigryw, mae angen rhoi sylw i'r manylion, megis y gwahoddiad i raddio. Felly, edrychwch ar awgrymiadau ar gyfer paratoi, negeseuon sampl a 50 o dempledi arbennig ar gyfer y foment honno.

Yr eitem symbolaidd hon fydd y cof y byddwch chi a'ch gwesteion yn ei drysori am flynyddoedd i ddod. Felly, mae'n bwysig talu mwy o sylw iddo. Dilynwch yn awr yr hyn sy'n hanfodol wrth gyfansoddi a chyflwyno.

Awgrymiadau ar gyfer y gwahoddiad graddio gorau

Dim byd gwell na'r teimlad o fuddugoliaeth wrth gyrraedd diwedd y graddio. Ar ôl blynyddoedd o astudio a chynnal ymroddiad, dyma'r foment haeddiannol i dderbyn yr anrhydeddau. I wneud y diwrnod hwnnw'n hyfryd, edrychwch ar yr awgrymiadau sylfaenol am eich gwahoddiad i raddio.

 • Cyfunwch y manylion yn dda: siaradwch â'ch cyd-ddisgyblion am hoffterau pawb. Cytuno ar destunau, ffotograffau, dyluniad a lliwiau.
 • Y mwyafrif yn ennill: er nad yw'n bosibl plesio pawb, mae'n bwysig ystyried awydd y mwyafrif.
 • Arddull y grŵp: mae gwahoddiadau mwy hamddenol a rhai ffurfiol. Y peth pwysig yw adlewyrchu ysbryd y dosbarth yn yr eitem arbennig iawn hon.
 • Wedi'i ddosbarthu ar amser: Yn ddelfrydol, dylech anfon gwahoddiadau tua mis cyn y seremoni. Fel hyn, gall y gwesteion addasu'r agenda yn well.
 • Gwahoddwch y bobl ragorol: gwahoddwch y rhai sydd wedi cydweithio am y foment honeich bywyd academaidd. Gallwch wahodd ffrindiau, cyn-athrawon, ac aelodau o'r teulu sydd wedi cefnogi eich llwybr.
 • Gwahoddiadau moethus: yn gyffredinol, mae 5 i 10 gwahoddiad moethus, y gellir eu cynyddu os bydd y myfyriwr yn gofyn amdano. Rhowch y templed parod i'r bobl agosaf a phwysicaf i chi.
 • Cerdyn gwahoddiad: Ar gyfer y gwesteion eraill, gallwch ddosbarthu cerdyn gwahoddiad, sy'n symlach.
 • Negeseuon Gwahoddiad: Bydd angen cyfansoddi saith neges, sef: cyffredinol, i Dduw, i rieni, i athrawon, i ffrindiau, i anwyliaid ac i'r rhai sydd wedi pasio i ffwrdd.

I gyflawni'r cyflawni, y peth mwyaf cyffredin yw dewis graffeg arbenigol. Mae gan y timau hyn negeseuon parod eisoes, ond gallwch chi addasu'r gwahoddiad. Dilynwch rai awgrymiadau ar gyfer y rhan sylfaenol hon.

Negeseuon gwahoddiad graddio

Gweler rhai enghreifftiau o negeseuon ar gyfer eich gwahoddiad. Peidiwch â chadw at y syniadau hyn yn unig, defnyddiwch y brawddegau fel cyfeiriad a rhyddhewch eich creadigrwydd ar yr adeg honno.

 • Mae'r enillwyr yn gwybod bod y ffordd yn hir, ond maent hefyd yn gwybod nad oes collwyr , dim ond y rhai sy'n rhoi'r gorau iddi o'r blaen i gyrraedd y diwedd.
 • Dechreuodd yr holl realiti mwyaf cymhleth gyda syniad bach. Mae bod yma heddiw yn gwireddu breuddwyd o flynyddoedd lawer.
 • Ni all pwy bynnag sy'n gweld y wobr ddychmygu'r brwydrau ar hyd y ffordd. Felly, y dydd hwn yw coffâd yr holl frwydraugoresgyn, ddydd ar ôl dydd nes inni gyrraedd yma.
 • Nid oes unrhyw freuddwyd yn dod i'n calonnau oni bai y gellir ei gwireddu. Mae'r dathliad hwn yn profi mai'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw credu a dyfalbarhau i lwyddo.
 • Er mor boenus oedd y cwympiadau, ni allent atal y llwybr. Gyda phob cam roeddwn yn nes at y diwrnod hwn a heddiw mae wedi cyrraedd.
 • Mae cyrraedd diwedd y cwrs hwn yn fuddugoliaeth hir-ddisgwyliedig. Fodd bynnag, dim ond gair sy'n diffinio'r set o ddyfalbarhad, penderfyniad, aberth a grym ewyllys yw buddugoliaeth.
 • Gwir gyflawniad yw goresgyn eich terfynau eich hun ddydd ar ôl dydd. Achos dwi’n credu fy mod i yma ar y dyddiad hynod bwysig yma i mi ac i bawb a’m cefnogodd.
 • Ni allwch hedfan nes i chi dynnu eich traed oddi ar y ddaear. Dyna pam yr wyf yn gadael i'r freuddwyd hon fod yn adenydd buddugoliaeth heddiw.
 • Nid yw'r rhyfelwr yn ofni brwydr ac mae'n mynd i ymladd dros yr hyn y mae ei galon yn ei gredu. Cyrraedd diwedd y graddio hwn oedd y cyntaf o lawer o nodau hwyr.
 • I gyflawni hapusrwydd, rhaid i chi gael yr ewyllys i fod yn well bob bore. Felly rydw i yma ar ôl cymaint o ddyddiau heriol a byddaf yn aros felly.

Yn ogystal â’r negeseuon hyn, mae yna hefyd rai mwy penodol ar gyfer aelodau’r teulu, ffrindiau, athrawon, ac ati. Felly dechreuwch eich braslun o'r syniadau hyn a chyn bo hir fe gewch chi wahoddiad syfrdanol.

Ysbrydoliaeth gwahoddiad i raddio ar gyfer y foment arbennig honno

MaeMae angen i mi roi sylw i fanylion. Bydd hyn yn gwneud eich gwahoddiad yn unigryw ac yn ennill dros eich gwesteion. Nawr dim ond mater o ddiffinio'r fformat ydyw, ynte? Felly, edrychwch ar rai templedi creadigol gan wahanol majors, ynghyd ag enghreifftiau ar gyfer plant ysgol uwchradd a phobl ifanc.

Gweld hefyd: Dysgwch sut i sefydlu terrarium a chael eich ysbrydoli gan 30 o syniadau syfrdanol

1. Y model moethus yw'r un sydd angen y paratoad mwyaf

2. Mae'r clawr caled yn un o'r nodweddion sylfaenol

3. Pan mae'n gerdyn gwahoddiad, gallwch adael i'ch dychymyg redeg yn wyllt

>4. Mae pontydd ac adeiladwaith yn draddodiadol ar gyfer Peirianneg Sifil

5. Mae yna hefyd wahoddiad graddio ysgol uwchradd

6. Mae llun y myfyriwr graddedig ar y clawr yn gwneud y gwahoddiad yn fwy personol

7. Mae'r cefndir marmor gwyn yn gyffyrddiad glân

8. Ar gyfer cyd-destun, mae symbolau cwrs bob amser yn ymddangos

9. Mae gwahoddiad du gyda bwa yn cyfeirio at y clogyn

11>10. Mae'r effaith a ollyngwyd hefyd yn wahaniaethol

11. Roedd y symbol ar gyfer Peirianneg Reoli yn ddinistriol

12. Mae gwyn ac arlliwiau o las yn cyfuno â Seicoleg

11>13. Mae capsiwlau yn falconi mewn gwahoddiad graddio i Fferylliaeth

14. Amlygwyd gwyrdd Nyrsio mewn du

15. Mae hefyd yn bwysig meddwl am y cerdyn gwahoddiad ar gyfer y gwesteion eraill

16. Mae du ac aur yn gyfuniad oesol

17. Mae'r llwydfelyn yn ormodcain

11>18. Mae graddiant tonau hefyd yn edrych yn wych ar y gwahoddiad

19. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, defnyddiwch ddu gyda lliw stribed y cwrs

20. Ac mae'r dail mewn lliw oed yn cynnig effaith hiraethus

21. Mae'r model hwn yn glasurol ar gyfer gwahoddiad graddio Gweinyddiaeth

22. Opsiwn arall yw'r gwahoddiad mwy hwyliog hwn

23. Daw'r clawr cefn yn fyw gyda'r effaith 3D

24. Mae yna wahoddiadau sy'n gywrain iawn ac yn llawn manylion

25. Mae manylion mewn farnais bron yn gyfraith ar gyfer gwahoddiadau moethus

26. Gallwch chwarae o gwmpas gyda symbolau sy'n eich atgoffa o'r cwrs, fel y targed hwn

27. Neu gallwch ddefnyddio arfbais draddodiadol eich graddio

28. Mae Cyhoeddusrwydd a Phropaganda yn caniatáu chwarae gydag elfennau cyfryngol amrywiol

29. Ond efallai y byddai'n well gennych wahoddiad clasurol

>30. Ac mae hyd yn oed y gwahoddiad graddio syml

31. Mewn gwahoddiad mae modd rhyddhau'r dychymyg

32. A defnyddiwch gyfuniadau sefydledig fel: du, coch ac aur

33. Gall gwahoddiad mwy anffurfiol gynnwys jôcs dosbarth

34. Mae chwarae gyda delweddau a manylion sydd wedi gollwng yn edrych yn anhygoel

35. Mae opsiynau ar gyfer graddio plant hefyd

36. Melyn a glas yw'r tonau mwyaf sobr yn y gwahoddiadau

37. Mae thema stori dylwyth teg hefyd yn addas ar gyfer graddioo'r rhai bach

11>38. Neu efallai yr hoffech chi dempled ar gyfer cwrs technegol

39. Mae yna lawer o ddewisiadau amgen i anfarwoli'r foment hon

40. Y peth pwysig yw dewis gwahoddiad sy'n cyd-fynd â'r grŵp

41. Gall gwahoddiadau fod yn anarferol, ar ffurf capelo

42. Neu gallant gadw'r llinell fwy confensiynol

43. I gael newid, betiwch wahoddiad gyda chefndir gwyn

44. Mae'r tôn sy'n dynwared pren yn cyd-fynd â'r cwrs agronomeg

45. Gall lliw unigryw eich gwahoddiad, fel y gwyrdd hwn

46. Ond gellir ei liwio hefyd â nodau

47. Cymerwch ofal yn yr amlen, gan gyfeirio bob amser at eich cwrs

48. Efallai y bydd gwahoddiad graddio syml yn edrych fel hyn

49. A pheidiwch ag anghofio'r gwahoddiad unigol

50. Dod â manylion gwahanol ac unigryw bob amser

A wnaeth unrhyw un o'r gwahoddiadau hyn ddal eich sylw? Felly, cadwch y llun a mynd ag ef i'r argraffydd neu cysylltwch â'r cwmni sy'n sicrhau bod y fersiynau hyn ar gael yn eich rhanbarth.

Gweld hefyd: 60 llun o addurn mewn lliw hufen ac awgrymiadau ar gyfer cyfuniadau anhygoel

Gyda chynghorion heddiw, mae gennych chi bopeth yn barod i greu'r gwahoddiad graddio gorau ar gyfer eich dosbarth. Felly, edrychwch hefyd ar yr opsiynau ar gyfer cofroddion graddio ar gyfer amser parti.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.