Cilfachau pren: 70 o syniadau a thiwtorialau i drefnu'r tŷ mewn steil

Cilfachau pren: 70 o syniadau a thiwtorialau i drefnu'r tŷ mewn steil
Robert Rivera

Tabl cynnwys

Mae'r cilfachau pren yn ddarnau gwych i helpu i drefnu ac addurno'r tŷ. Gellir eu gwneud mewn gwahanol fformatau ac fe'u trefnir fel arfer ar hyd waliau'r gofod. Mae'r eitemau ymarferol hyn yn addasu i wahanol swyddogaethau o ddydd i ddydd ac fe'u defnyddir yn bennaf i storio gwrthrychau megis llyfrau, addurniadau, fframiau lluniau ac eitemau personol eraill.

Er mwyn i chi gael eich ysbrydoli i adael popeth yn ei le a creu addurniad modern ar gyfer eich cartref, rydym yn gwahanu sawl model o gilfachau pren i'w defnyddio mewn gwahanol amgylcheddau a hefyd opsiynau ymarferol i'w gwneud gartref. Gwiriwch ef:

Cilfachau pren ar gyfer yr ystafell wely

Yn yr ystafell wely, mae cilfachau pren yn ffordd wych o wneud defnydd gwell o'r gofod a chydosod addurniad llawn personoliaeth, gweler rhai syniadau:

1. Darnau perffaith i addurno ystafell wely ifanc a modern

2. Optimeiddiwch y gofod gyda niche fel bwrdd wrth ochr y gwely

3. Creu cyfansoddiad deinamig a hwyliog

4. Mae cilfachau yn ddatrysiad da ar gyfer ystafelloedd bach

5. Ar gyfer addurniad creadigol, betiwch ar fformatau gwahanol

6. Manteisiwch ar y gofod pen gwely gyda chilfachau adeiledig

7. Gwella darnau pren gyda goleuadau

8. Ffordd ymarferol o drefnu eich eitemau

9. Mwy o uchafbwyntiau gyda'r defnydd o liwiau

10. Perffaith i'w gosod mewn unrhywgofod

Gallwch ddefnyddio'r cilfachau pren yn yr ystafell wely i gynnal addurniadau, eitemau affeithiol a gwrthrychau a ddefnyddir bob dydd. Yn ogystal, mae'r darnau hyn yn gwneud gwahaniaeth yn y drefniadaeth ac, yn sicr, yn ychwanegu swyn ychwanegol at addurno'r waliau.

Cilfachau pren ar gyfer ystafell babi

Ategolion fel cilfachau yn sylfaenol yn addurno ystafell y babi. Yn ogystal â bod yn ymarferol ac yn ymarferol, maen nhw'n gwneud y gofod yn llawer mwy prydferth a bregus, edrychwch ar:

11. Mae fformatau'r tŷ yn chwareus ar gyfer ystafell y babi

12. Cyfansoddiad llawn danteithfwyd

13. Darn perffaith i ychwanegu manylion llawn swyn

14. Mae naws pren yn gwneud yr amgylchedd hyd yn oed yn fwy clyd

15. Opsiwn delfrydol ar gyfer ystafell fach liwgar

16. Gallwch gymysgu cilfachau pren a silffoedd

17. Cyfuniad swynol gyda'r papur wal

18. Perffaith ar gyfer addurniad personol a chreadigol iawn

19. Mae'n werth cymysgu gwahanol fformatau a lliwiau

20. Gadewch eitemau wrth law bob amser i helpu gyda gofal babanod

Yn ystafell y babi, manteisiwch ar y cyfle i ddefnyddio darnau sy'n archwilio creadigrwydd gyda gwahanol fformatau. Gellir defnyddio'r cilfachau hefyd i osod teganau meddal neu addurniadau cain a rhoi golwg arbennig i'r amgylchedd.

Cilfachau pren ar gyfer y gegin

Gweler isodsawl opsiwn o gilfachau pren ar gyfer y gegin a'r storfa lestri, offer a chyfarpar ag arddull:

21. Mae cilfachau yn gynghreiriaid gwych ar gyfer ceginau

22. Gyda nhw, mae'n bosibl cael mwy o le ar gyfer llestri ac offer

23. A hyd yn oed lle da i storio llyfrau coginio

24. Yn gallu disodli cypyrddau traddodiadol

25. Ac ychwanegu cyfuniad o liwiau i'r amgylchedd

26. Mwy o ymarferoldeb wrth baratoi prydau bwyd

27. Darn i helpu i drefnu ac addurno'r gegin

28. Optimeiddiwch y gofod o amgylch yr oergell gyda chilfachau

29. Manteisiwch ar waliau'r amgylchedd i'w gosod

30. Gadewch eich prif brydau yn y golwg

Mae'r cilfachau pren yn wych i'r rhai sydd am gadw popeth yn drefnus a'i storio mewn ffordd ymarferol iawn i'w defnyddio bob dydd. Manteisiwch ar y syniadau hyn a gwnewch eich cegin yn fwy ymarferol ac amlbwrpas gyda'r darnau hyn!

Gweld hefyd: Ystafell ddu: 60 o amgylcheddau pwerus sy'n ysbrydoli ceinder

Cilfachau pren ar gyfer yr ystafell fyw

Mae addurn yr ystafell fyw yn cynnwys eitemau adloniant amrywiol a darnau sefyll allan. I drefnu popeth mewn steil, archwiliwch rai awgrymiadau ar gyfer cilfachau pren isod:

31. I gyfansoddi gwedd fodern gyda'ch hoff eitemau

32. Ffordd wych o fanteisio ar y gofod ar ben y teledu

33. Dewch â bywyd a phersonoliaeth i'ch ystafell fyw

34. Gyda chilfachau, chigallwch chi gydosod silff ymarferol

35. Mae modelau uwchben yn ddelfrydol ar gyfer ystafelloedd bach

36. A gallwch greu panel diddorol ar gyfer yr amgylchedd

37. Neu gyfansoddiad creadigol gyda fformatau gwahanol

38. Mwy o soffistigedigrwydd gyda darnau cefndir wedi'u hadlewyrchu

39. Ffordd syml o drefnu'r tŷ a gwneud eich ystafell yn hardd

Mae posibiliadau diddiwedd i addurno'r ystafell a'i gwneud yn hardd a dymunol. Mae'r cilfachau pren yn fanylyn sydd, ynghyd â rhai ategolion neu elfennau addurnol, yn gwarantu cyffyrddiad hyd yn oed yn fwy gwreiddiol i'ch gofod.

Cilfachau pren ar gyfer yr ystafell ymolchi

Mae yna lawer o gilfachau defnyddiol ar gyfer trefnu eitemau hylendid a harddwch yn yr ystafell ymolchi, yn ogystal ag ychwanegu manylion swynol i'r gofod. Gweler rhai syniadau ar gyfer yr amgylchedd hwn:

40. Darnau lliwgar i addurno'r ystafell ymolchi

41. Arbedwch le ar y llawr a manteisiwch ar y waliau i drefnu eich gwrthrychau

42. Mae model gyda drych yn ymarferol ac yn berffaith ar gyfer yr amgylchedd

43. Gallwch ddewis cilfach gynnil sydd wedi'i chynnwys yn y countertop

44. Neu bet ar y defnydd o ddarnau sydd wedi'u gosod ar y waliau

45. Gellir eu defnyddio ar eu pen eu hunain neu gyda'i gilydd

46. A gallant edrych yn eithaf deniadol

47. Ychwanegu cyffyrddiad arbennig gyda'r defnydd o oleuadau cilfachog

48. Y cilfachau prenyn cael eu hargymell yn unig yn ardal sych yr ystafell ymolchi

49. Opsiwn addurniadol a swyddogaethol iawn

Dileu'r annibendod yn yr ystafell ymolchi a chadw tywelion, sebonau, hufenau a phersawrau mewn trefn gyda'r cilfachau. Bet ar y syniadau ymarferol hyn a threfnu popeth gyda llawer o swyn.

Cilfachau pren ar gyfer llyfrau

Mae'r cilfachau yn opsiwn gwych i'r rhai sy'n chwilio am ymarferoldeb a swyn i drefnu eu llyfrau. Edrychwch ar y syniadau annisgwyl isod i gadw'ch hoff lyfrau wrth law bob amser:

50. Cydosod silff gyda darnau o bren a melin lifio

51. Manteisiwch ar y cyfle i greu cyfansoddiadau deinamig

52. Trefniadaeth a phersonoliaeth ar gyfer y swyddfa gartref

53. Cornel ddarllen gyda lle creadigol i lyfrau

54. Ymarferoldeb ac arddull gyda siapiau trionglog

55. Syniad lliwgar a deniadol iawn

56. Trefnwch eich llyfrau yn yr ystafell

57. Defnyddiwch y cilfachau pren i gyfansoddi swyddfa gartref braf

58. Neu crëwch lyfrgell o dan y grisiau

59. A hefyd amgylchedd astudio modern a threfnus

Gyda gwahanol fformatau a meintiau, mae'r cilfachau'n caniatáu cyfuniadau anhygoel i chi storio'ch holl lyfrau mewn ffordd ymarferol a chreadigol. Trefnwch eich cornel astudio, manteisiwch ar ofod bach neu trawsnewidiwch unrhyw ystafell yn y tŷ yn allyfrgell.

Cilfachau pren crwn

Maent yn opsiwn gwahanol ac yn creu golwg arbennig ar gyfer unrhyw amgylchedd, yn enwedig ar gyfer ystafelloedd plant. Gwiriwch ef:

60. Fformat cain ar gyfer ystafell y babi

61. Mae cilfachau crwn yn edrych yn wych mewn lliwiau bywiog

62. Ac maen nhw'n rhoi cyffyrddiad meddal ac arbennig i'r addurn

63. Mae ganddynt olwg ddeniadol a chwareus ar gyfer plant

64. Neu wedi'i drefnu mewn ffordd rydd

65. Gyda fformat a all fod yn llawn swyn

66. Maen nhw'n ddarnau ymarferol ar gyfer y plwsh yn ystafell y plant

67. Ac maen nhw'n dod â golwg ddeniadol a swynol

68. Hyd yn oed yn fwy felly pan gânt eu defnyddio gyda'i gilydd

Mae'r cilfachau crwn yn dod â mwy o hyblygrwydd wrth addurno, gan nad oes angen iddynt ddilyn patrwm yn eu cynllun. Maent yn wych i'w defnyddio mewn ystafelloedd plant i storio darnau bach ac anifeiliaid annwyl wedi'u stwffio. Eitem a fydd yn bendant yn ychwanegu cyffyrddiad gwahanol i'ch gofod.

Cilfachau pren: sut i'w gwneud

Gall cilfachau wneud byd o wahaniaeth wrth addurno a threfnu'r gofod, ond i'r rhai sydd eisiau gwario ychydig neu yn chwilio am opsiynau gwreiddiol ar gyfer y tŷ, edrychwch ar rai dewisiadau amgen anhygoel i ddysgu sut i wneud:

Sut i wneud cilfach pren pinwydd

Dysgu sut i wneud cilfach pren pinwydd gyda'r canllaw cam-wrth-gam ymarferol hwn. Un darnamlbwrpas y gallwch ei ddefnyddio ar eich pen eich hun neu i greu silff i'w defnyddio yn yr ystafell wely, yr ystafell fyw neu'r gegin. Opsiwn i drefnu eich llyfrau a'ch gwrthrychau mewn modd darbodus a chreadigol.

Cilfach bren gludiog

Gweler sut i greu cilfach bren hardd ac ymarferol ar gyfer unrhyw ystafell yn y tŷ. Gellir dimensiwn y maint yn ôl eich anghenion a gallwch hyd yn oed ei addasu gyda phaent a sticeri lliw i roi swyn arbennig iddo ac i gyd-fynd â'ch steil.

cilfachau addurniadol DIY

Mae'n bosibl creu cyfansoddiadau eithaf diddorol a gwreiddiol gyda'r cilfachau pren. Gyda byrddau pren bach gyda'i gilydd, mae'r fideo hwn yn eich dysgu sut i wneud panel o gilfachau addurniadol ac amlswyddogaethol ar gyfer eich cartref. Opsiwn hawdd ei wneud sy'n edrych yn wych i'w osod yn yr ystafell fyw neu'r ystafell wely.

Gweld hefyd: 30 o fodelau cacennau hwyr y nos ar gyfer parti bythgofiadwy

Cilfach bren gyda murlun

Edrychwch ar y canllaw cam wrth gam i wneud niche gyda murlun gyda darnau pren OSB a chorc. Yn ogystal â chael darn i storio llyfrau a gwrthrychau bach, mae gennych le ymarferol o hyd i bostio negeseuon neu luniau. A'r rhan orau yw bod popeth yn cael ei wneud mewn ffordd syml iawn.

cilfach crât ffrwythau pren

Cynyddu addurniad eich cartref gyda darn gwledig a nodedig. Dewch i weld sut i wneud cilfach bren gydag ymddangosiad crât ffair i roi golwg fwy trefnus a chwaethus i'r amgylchedd. bydd yn bendant yn mynddenu sylw pawb!

Mae'r cilfachau pren yn goresgyn gyda'u hyblygrwydd a'u hymarferoldeb anhygoel. Cewch eich ysbrydoli, cofiwch ddefnyddio offer diogelwch pan fo angen, a rhowch y syniadau hyn ar waith. Felly, heb fawr o gost a llawer o greadigrwydd, rydych chi'n gwarantu darnau addurno swyddogaethol a fydd yn gwneud unrhyw amgylchedd yn fwy modern a threfnus.
Robert Rivera
Robert Rivera
Mae Robert Rivera yn ddylunydd mewnol profiadol ac yn arbenigwr addurno cartref gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaliffornia, mae bob amser wedi bod ag angerdd am ddylunio a chelf, a arweiniodd yn y pen draw at ddilyn gradd mewn dylunio mewnol o ysgol ddylunio fawreddog.Gyda llygad craff am liw, gwead a chymesuredd, mae Robert yn asio gwahanol arddulliau ac estheteg yn ddiymdrech i greu mannau byw unigryw a hardd. Mae'n hynod wybodus yn y tueddiadau a'r technegau dylunio diweddaraf, ac mae'n arbrofi'n gyson â syniadau a chysyniadau newydd i ddod â bywyd i gartrefi ei gleientiaid.Fel awdur blog poblogaidd ar addurno a dylunio cartref, mae Robert yn rhannu ei arbenigedd a'i fewnwelediad â chynulleidfa fawr o selogion dylunio. Mae ei waith ysgrifennu yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd ei ddilyn, gan wneud ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy'n dymuno sbriwsio eu gofod byw. P'un a ydych chi'n ceisio cyngor ar gynlluniau lliw, trefniant dodrefn, neu brosiectau cartref DIY, mae gan Robert yr awgrymiadau a'r triciau sydd eu hangen arnoch i greu cartref chwaethus, croesawgar.